Одесса, ул. Дворянская 7
+380938195084
7017667@gmail.com

Державна політика як фактор породження корисливої злочинності

Юридическая компания

zavantagityКорислива злочинність — найбільш поширений кримінальний феномен у світі. Доля такого виду злочинності складає більше половини в структурі злочинності. Корисливою злочинністю — сукупність передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь, в основі вчинення яких лежить корисливий мотив, тобто аморальне прагнення задовольнити індивід, потребу через протиправне, передбачене крим. законом заволодін-ня чужим майном, правом на нього або шляхом незаконного, за чужий рахунок, вивільнення від майнових обов’язків і скорочення звичайних та необхідних за відповідних обставин особистих витрат. Корислива злочинність — поняття збірне. Воно охоплює різнорідні злочинні діяння, які об’єднує спільна для них усіх ознака — корислива мотивація злочинної діяльності. ( Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-          7492-00-1[ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://cyclop.com.ua/content/view/1151/58/1/1/ ).  Основою відповідного поняття є категорії «користь» і «корислива мотивація». Під користю зазвичай розуміється вигода, матеріальна користь. Відповідно, корислива мотивація — обумовленість поведінки людини прагненням до вигоди. У найбільш загальному вигляді корислива мотивація притаманна поведінці будь-якої людини, оскільки здійснення вчинків виключно на шкоду собі або без якої б то не було користі для себе суперечить людській сутності.

Злочин як і будь — який людський вчинок, є результатом взаємодії особи і об’єктивної реальності, яка оточує цю особу, ставлячи їй рамки в межах, яких потрібно обрати рішення. Дане рішення буде залежати перш за все від внутрішнього світу і психологічного стану цього суб’єкта (мікросередовища), але є ще й зовнішні фактори, які на жаль не можуть залежати від конкретної особи, мова саме йде про об’єктивну реальність (макросередовище). До явищ макросередовища належать особливості економічного, соціального розвитку держави, політичні погляди та концепції, що панують на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих регіонів. Макросередовище формується під прямим впливом державної політики, з цього і випливає актуальність написання цієї статті, як впливу державної політики, яка формує такі умови життя, що в подальшому призводить до вчинення злочину. (Кримінологія навчальний посібник, за редакцією Іванов Ю.Ф., Джура О.М. // Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. — 264 с.).

Мета написання статті полягає у висвітленні проблем політики держави як фактору породження корисливої злочинності, а також можливі шляхи подолання цих проблем.

Політика держави поширюється на усі відносини, які існують в Україні, і її завдання формування належного рівеня життя, який повинен оберігатись та підтримуватись. На даний час цей рівень життя багатьох громадян України не задовольняє. З 1990 року в Україні розпочався занепад агропромислового комплексу, у зв’язку з припиненням фінансування села з державного бюджету, як наслідок, почалось розформовування колгоспів, кооперативів, люди втратили роботу і більшість людей просто не змогли жити в таких умовах, що і відобразилось у масовій міграції селян до міст. Потрібно зазначити те, що ситуація у містах не набагато краща, велика кількість заводів, таких як Криворіжсталь, Львівський автобусний завод, Калухський хімічний завод, Київський мотозавод і безліч інших виробничих підприємств, які забезпечували багатьом громадянам робочі місця, стабільну заробітню платню, також поповнювали бюджет держави, були продані іншим державам, або великим підприємствам.

Як наслідок вище сказаного Україна має велику кількість безробітніх і бідних. На 1 лютого 2013 року у Державному комітеті статистики було зареєстровано 589,1 тисячу людей безробітніх, серед яких отримують допомогу від держави 469,1 тисяч громадян у середньому розмірі 1080 гривень, а інші 120 тисяч виживають, і не потрібно виключати за можливість вчинення ними якогось злочину. Бідними вважаються ті хто витрачає більше 60% сімейного бюджету на харчування, процент таких людей в Україні за словами старшого програмного менеджера Програми розвитку ООН Катерини Рибальченко за минулий рік зріс до 41, 5%. ( Рибальчинко К. Експерт ООН стверджує, що в Україні більше 40% бідних людей [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.u-e-p.eu/analytics/2012/november/ekspert-oon-stverdgu-sho-v-ukran-blshe.html ).

Усе вищесказане є об’єктивною реальністю (макросередовищем), у якій громадяни України перебувають на даний час. У даній об’єктивній реальності за словами Геннадія Москаля криміногенна ситуація гірша ніж у 90-і роки.

Говорити про те, що органи державної влади нічого не роблять щоб покращити соціальний і економічний стан населення і тим самим понизити криміногенну ситуацію —  не можна. Урядом приймається безліч програм як по розвитку АПК, так легкої і важкої промисловості. Проте з розвитком національної економіки нашої держави, підвищуються і ціни на продукти, податки, та інші платежі, що призводить до попереднього матеріального становища суспільства, що схоже на замкнуте коло. В Україні майже не існує середньо забезпеченого прошарку населення, що у більшості високорозвинутих країнах є проявом результативної державної політики і в зв’язку з цим у цих країнах менша злочинність (Швейцарія, Ірландія, Сінгапур, Кіпр і т.д.), так як більшість населення задоволені макросередовищем і у них немає такого спонукання до збагачення злочинним шляхом, як є в Україні. Щодо, запобігання злочинності, приймаються різні нормативно-правові акти, по боротьбі з організованою злочинністю, корупцією; для того щоб підвищити результативність діяльності правоохоронних органів було прийнято новий КПК.

Для досягнення Україною статусу високорозвинутої держави потрібно робити акцент на розвитку економічного та соціального сектору. Досягнути поставлених цілей можливо  шляхом залучення інвесторів, а також підвищенням авторитету державних правоохоронних оранів. Як результат забезпечити належний рівень життя громадянам, і створити для них таке макросередовище, у якому особа не буде розглядати злочин як варіант для задоволення своїх потреб, а навпаки буде керуватись думками, як підтримувати благополучний стан держави.

Халупний А.В.